gif2
WELKOM IN DE SITE STICHTING VADER EN ZOON

Onze belangrijke uitgangspunten als buurtvaders zijn:


Door zichtbaar aanwezig te zijn in de wijk wordt de veiligheid bevorderd.


De sociale controle van de buurtvaders zorgt voor vermindering van overlasten ander ongewenst gedrag


Door activiteiten te organiseren, wordt de betrokkenheid van de buurtvaders bij de wijk groter.


Zichtbaar aanwezig


Door herkenbare kleding en in groepsverband te lopen, moet het voor de wijkbewoners na korte tijd duidelijk zijn dat de buurtvaders in de wijk lopen om de leefbaarheid en veiligheid te stimuleren. Door consequent elke avond in het stadsdeel aanwezig te zijn moet hier een duidelijk structuur in het straatbeeld ontstaan.


Contact maken


Buurtvaders moeten hun doelen kenbaar maken aan de wijkbewoners en de jongeren. Dit kan zeer eenvoudig door wijkbewoners in eerste instantie te groeten en vervolgens een gesprekje aan te gaan. Hierdoor wordt de basis gelegd door het kennen en gekend worden.


Communiceren


Dit is een vervolg op voorgaand punt. Na verloop moeten de gesprekken enige diepgang kunnen krijgen. Als gemeenschappelijk doel van de buurtvaders en de wijkbewoners kan als onderwerp de huidige situatie in de wijk dienen. Tevens kan na verloop van tijd met wijkbewoners, waar een goed contact mee is opgebouwd, gevraagd worden naar hun eigen toekomstbeeld. Buurtvaders kunnen ideeÎn van deze bewoners mogelijk ondersteunen.


Sociale controle


Na de kennismakingstijd moet het mogelijk zijn om bewoners aan te spreken op ongewenst gedrag. Het moet dan gaan om licht tot zeer lichte overtredingen, de gewone waarden en normen die voor iedere burger gelden. Denk hierbij aan het gooien van vuil op straat, het klimmen in bomen, het voetballen tegen de portiekdeuren, etc. De veiligheid van de buurtvader moet echter nooit in gevaar komen.


Signaleren


Naast het aanspreken van wijkbewoners op ongewenst gedrag worden de buurtvaders ook geconfronteerd met problemen die zij niet kunnen behappen. Hierbij zou mogelijk hun veiligheid in gevaar kunnen komen. Denk hierbij aan het aanspreken van een grote groep overlast gevende jongeren, een dronken agressieve wijkbewoner, een uit de hand lopende burenruzie, etc. Dit soort zaken zijn wel van belang voor de wijk. Verwacht wordt van de buurtvaders om deze zaken wel schriftelijk te signaleren, zodat alle buurtvaders op de hoogte zijn van dergelijke situaties. Tevens moeten de buurtvaders terstond en ter plaatse inschatten of zij middels hun mobiele telefoon de politie in kennis stellen. Dit moet gezien worden als een normale burgerplicht.


Bemiddelen


Bij enkele kleine incidenten is het mogelijk dat de buurtvader gaat bemiddelen. Van tevoren moet er ingeschat worden of de veiligheid van de buurtvader niet in gedrang komt. Bij een conflict op straat kan een buurtvader mogelijk bemiddelen als hij beide partijen kent. Tevens zou een buurtvader kunnen bemiddelen tussen een wijkbewoner en een instantie.


Verwijzen


Na verloop van tijd moet er voor de buurtvaders een soort netwerk ontstaan. Tevens ontstaat door het werk wat de buurtvaders verrichten inzicht in de sociale kaart van de gemeente Breda. Deze ervaringen kunnen buurtvaders gebruiken om wijkbewoners door te verwijzen naar de juiste instantie.